Czytam, słucham, oglądam

"Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Consensus"

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Consensus

tagi:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA CONSENSUS

Stowarzyszenie na rzecz promocji zdrowia Consensus (Stowarzyszenie CONSENSUS) ma siedzibę przy Plac Szczepański 3,  31-011 Kraków. Jest wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000154724, posiadającym nr NIP 6771687245, REGON 351057382, reprezentowanym przez: Katarzynę Jasiewicz – Prezes Zarządu. Przy ul. Kazimierza Wielkiego 117 w Krakowie prowadzi Centrum Aktywności Seniorów Seniorpedia.pl.

Jeżeli chcesz poznać Statut Stowarzyszenia kliknij tutaj

Stowarzyszenie zostało założone aby promować zdrowie, nowoczesne techniki medyczne, prowadzić działania na rzecz wrażliwych społecznie grup jakimi są osoby starsze, dzieci i młodzież, edukować, zmniejszać skalę wykluczenia społecznego z uwagi na wiek, prowadzenie działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i zrównoważonego rozwoju, pomyślnego starzenia i pomocy opiekunom nieformalnym osób starszych oraz współpracy międzypokoleniowej.

 

Cele Stowarzyszenia Consensus. 

Główne obszary działalności 

Odbiorcy działalności 

Seniorpedia.pl - narzędzie realizacji zadań. 

Konferencja i projekt społeczny „Seniorpedia.pl – Razem! Chętnie! Wzajemnie!”. 

Muzyka i Taniec Młodości 

Szlaki60+ Zdrowiej z naturą. 

Ogródek deszczowy Zdrowiej z naturą. 

Pomoc opiekunom nieformalnym i rodzinnym osób starszych oraz ich podopiecznym. 

Pakiet Wigor60+ Aktywność fizyczna, relaksacja, dieta i integracja. Healthy Aging. 

Centrum Aktywności Seniorów Seniorpedia.pl 

Rejsy edukacyjne Seniorpedia.pl - Razem! Chętnie! Wzajemnie! 

Kurs komputerowy dla osób starszych. 

 

Cele Stowarzyszenia Consensus

Stowarzyszenie dąży do realizacji celów w zakresie:

-edukacji do późnej dorosłości, skutecznej pomocy i współpracy międzypokoleniowej,

-edukacji o roli opiekunów nieformalnych i rodzinnych osób starszych oraz rodzajach niesionej im pomocy.

-integracji i dialogu międzypokoleniowego,

-wdrażaniu modelu pomyślnego starzenia,

-organizacji wolontariatu i pomocy wzajemnej,

-działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych w tym poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego;

-działań na rzecz rozwijania współpracy pomiędzy społeczeństwami.

Stowarzyszenie CONSENSUS prowadzi działalność od skali angażującej społeczności lokalne (V Dzielnica Krowodrza, Kraków), poprzez działalność o skali regionalnej (Województwo Małopolskie) po działania o zasięgu ogólnopolskim.

Główne obszary działalności

Główne obszary działalności Stowarzyszenia na rzecz promocji zdrowia Consensus to:

-działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

-działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w tym w celu rozwoju dialogu, integracji międzypokoleniowej dla dziedzictwa kulturowego i społeczeństwa obywatelskiego;

-edukacji zdrowotnej,

-edukacji do późnej dorosłości;

-edukacji dotyczącego nawiązywania dialogu, relacji i współpracy międzypokoleniowej,

-wdrażania modelu pomyślnego starzenia (Healthy Aging),

-pomocy osobom starszym i opiekunom nieformalnym i rodzinnym osób starszych,

-ekoturystyki, ekopsychologii,

-sieciowania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Odbiorcy działalności

Stowarzyszenie CONSENSUS realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności, której odbiorcami dzieci, młodzież, dorośli oraz placówki oświatowe, uczelnie wyższe, organizacje senioralne w tym Uniwersytety Trzeciego Wieku. W realizacji działań wykorzystujemy www.seniorpedia.pl.

Seniorpedia.pl - narzędzie realizacji zadań

Seniorpedia.pl to bezpłatna aplikacja webowa i mobilna dla osób 60+, dla wolontariuszy, dla opiekunów nieformalnych i rodzinnych osób starszych i organizacji senioralnych, ale także dla kół wolontariatu. Udostępniamy w niej trwałe rezultaty naszych zadań w tym kursy i webinaria.

Aplikacja posiada proste, bezpieczne i użyteczne –

Funkcje pomocowe: Chętnie pomagam, Pomoc Wzajemna, Wzajemnie Damy Radę;

Funkcje edukacyjne: kursy, webinaria, artykuły;

Funkcje społeczne: Kluby zainteresowań, Kluby+ Wydarzenia na żywo, online, kulturalne i lokalne.

Edukacja do późnej dorosłości, skutecznej pomocy i współpracy międzypokoleniowej.

Dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dla firm prowadzimy multimedialne warsztaty z symulatorem starości GERT zwiększające empatię wobec osób starszych. Symulator został zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego. Uczestnicy warsztatów wchodząc w skórę osoby 75+ odczuwają zaburzenia równowagi i osłabienie zmysłu wzroku, dotyku, słuchu oraz sprawności rąk. Warsztaty łączymy z nauką nawiązywania dialogu i współpracy międzypokoleniowej z wykorzystaniem kart do rozmów opracowanych przez psychologa i lekarza; wykonywaniem świec zapachowych do masażu; organizacją kursu komputerowego przez uczniów dla osób 60+ oraz jako pierwszy etap zajęć w innych aktywnościach międzypokoleniowych.

Konferencja i projekt społeczny „Seniorpedia.pl – Razem! Chętnie! Wzajemnie!”

Projekt społeczny „Seniorpedia.pl – Razem! Chętnie! Wzajemnie!” jest objęty patronatem honorowym Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. n med. Tomasza Grodzickiego. W projekcie CONSENSUS jest Partnerem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Fundacji Razem Zmieniamy Świat z siedzibą w Toruniu.

Stowarzyszenie CONSENSUS organizuje coroczną konferencje projektu społecznego „Seniorpedia.pl – Razem! Chętnie! Wzajemnie!”. Pierwsza odbyła się 5 grudnia 2022 roku w Auli Głównej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, druga odbyła się 12 grudnia 2023 roku w Auli Nowodworskiego w Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Św Anny 12 w Krakowie, trzecia odbędzie się 10 grudnia 2024 roku w tym samym miejscu.

Projekt realizujemy we współpracy z Collegium Medicum, ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie i z Fundacją Razem Zmieniamy Świat. Projekt jest objęty patronatem honorowym Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Tomasza Grodzickiego.

5 grudnia 2022 roku odbyła się I Konferencja Projektu, wykłady lekarzy, dietetyków, psychologów i warsztaty dla asystentów i opiekunów nieformalnych osób starszych oraz szkolenia Wolontariuszy.

12. grudnia 2023 roku odbyła się II Konferencja Projektu w Uniwersytecie Jagiellońskim, Collegium Medicum przy ul Św Anny 12. Podczas panelu „Razem!” odbyły się wykłady: „Szlaki60+ Zdrowiej z naturą w Nadleśnictwie Krzeszowice. Dokąd i dlaczego wybrać się na uważny kontakt z naturą”; „Muzyka i taniec młodości. Polskie przeboje lat 40.-70.-tych do karaoke, tańca i słuchania dla wspomnień i zdrowia ciała i umysłu”; „Pakiet Wigor60+ - aktywność fizyczna, relaksacja, dieta i integracja – pomyślne starzenie jest w zasięgu każdego z nas. W panelu „Chętnie!”  przedstawiono „Symulator starości GERT pomocnik nauczyciela zwiększający empatię wobec późnej dorosłości”; „Przygotowanie młodzieży do pełnienia roli pomocnika nieformalnego opiekuna osoby starszej”; „Czy dialog międzypokoleniowy jest możliwy? Karty do rozmów Senior/Junior”. W panelu „Wzajemnie!” odbyły się wykłady: „Kim jest opiekun nieformalny? Jaka jest jego rola? Jak dać mu wytchnienie aby miał czas dla siebie”; „Kryzys w rodzinie wywołany utratą samodzielności przez osobę starszą”; „Towarzystwo młodego człowieka, które zmniejsza poczucie samotności i nudy u osoby starszej”; „Zrozumieć demencję. Zrozumieć człowieka”.

Podczas konferencji dla Dyrekcji Szkół, Nauczycieli oraz Pedagogów szkolnych obyła się prezentacja symulatora starości GERT oraz oferty współpracy mającej na celu zwiększenie empatii młodzieży wobec osób starszych; edukację uczniów do roli pomocników opiekunów osób starszych; naukę nawiązywania dialogu międzypokoleniowego i wzmocnienia więzi międzypokoleniowych; zmniejszenie stopnia wykluczenia ze względu na wiek i niechęci do procesów starzenia (ageizm) i promocję życia zgodnego z modelem pozytywnego starzenia.

Podczas konferencji odbył się recital Olgi Bończyk, która opowiedziała o relacjach z głuchoniemymi Rodzicami.

Muzyka i Taniec Młodości

Projekt polega na nagrywaniu przebojów lat 30-70-tych w wykonaniu młodych artystów. Opracowywane są wersje karaoke przebojów i nut do muzykoterapii oraz sekwencje taneczne dla osób 60+ do nauki tanga, cha-cha, walca, jaifa. W Centrum Aktywności Seniorów, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przeprowadzane są zajęcia o leczniczym wpływie muzyki i tańca na ciało i umysł. Wspólne działania prowadzą do integracji młodzieży z lokalną społecznością osób 60+. Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Edukacja Kulturalna.

Szlaki60+ Zdrowiej z naturą

Multimedialne warsztaty i zajęcia: uważny kontakt z naturą, nauka relaksacji opartej na uważnym kontakcie z naturą, ścieżki sensoryczne; zakładanie ogródków deszczowych w celach ochrony owadów zapylaczy, ochrona ich siedlisk i baz żerowych (zasobów żywieniowych); poznawanie drzew i ich tajemnic, edukacja na temat ochrony bioróżnorodności; wytyczanie Szlaków60+ Zdrowiej z naturą dostosowanych dla osób starszych i grup międzypokoleniowych, integracja lokalnej społeczności, edukacji o ochronie bioróżnorodności i odpoczynku.

Szlaki 60+ Zdrowiej z naturą powstały w Dolinie Grzybowskiej i Dolinie Mnikowskiej we współpracy z Nadleśnictwem Krzeszowice. Od wiosny 2024 są organizowane jednodniowe międzypokoleniowe wycieczki na szlaki 60+ połączone z warsztatami nt. uważnego kontaktu z przyrodą w Brodłach, Nadleśnictwo Krzeszowice

Ogródek deszczowy Zdrowiej z naturą

20 czerwca 2023 roku CONSENSUS otworzył w Krakowie przy ul.Kazimierza Wielkiego 117 ogródek deszczowy „Zdrowiej z naturą”. To międzypokoleniowa inicjatywa przeprowadzana dzięki wygranemu grantowi w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” Fundacji Santander, bezpłatnemu udostępnieniu terenu przez SM Piast i pozyskaniu sponsora Klinika Zdrowia i Urody ConsensusMED.

Pomoc opiekunom nieformalnym i rodzinnym osób starszych oraz ich podopiecznym.

Warsztaty stacjonarne i online dla opiekunów nieformalnych osób 60+ i członków ich rodzin: relacja z osobą chorą i niesamodzielną; opieka nad osobą starszą; rola opiekunów nieformalnych; pomoc wytchnieniowa i wzajemna; ergonomia wykonywania czynności opiekuńczych; pielęgnacja; pomoc w refundacji materiałów chłonnych; zapobieganie odleżynom i pielęgnacja ran. Współpraca ze SU w Krakowie w którym działają wolontariusze CONSENSUS oraz Fundacją Razem Zmieniamy Świat.

Pakiet Wigor60+ Aktywność fizyczna, relaksacja, dieta i integracja. Healthy Aging

Projekt realizowany w latach 2023-24 dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach programu Wiek Seniora, Wigor Juniora.

Zadanie ma na celu poprawę aktywności fizycznej, naukę relaksacji, poznanie zaleceń dietetycznych i znaczenia i rozwinięcia integracji i partycypacji społecznej: warsztaty dla animatorów zajęć dla osób 60+ działających w ngo-sach i organizacjach senioralnych, kurs „Twoje Tai Chi”; kurs „Jestem” relaksacja oparta na uważności; kurs „Zdrowa dieta 60+”; kurs „Integracja” dialog międzypokoleniowy i pomoc wzajemna oraz szkolenia komputerowe.

Centrum Aktywności Seniorów Seniorpedia.pl

W ramach Programu aktywności społecznej i integracji osób starszych na lata 2020-2025 Gminy Kraków CONSENSUS prowadzi CAS pn Seniorpedia.pl finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Umowa została podpisana na okres 16 stycznia 2023 roku do 30 września 2025 roku. Po jej ustaniu CONSENSUS wystąpi z ofertą do kolejnego konkursu ofert.

CAS Seniorpedia.pl posiada w kwietniu 2024 roku 205 Uczestników (pisemne deklaracje udziału). Zajęcia odbywają się w od poniedziałku do piątku (pn, wt, pt: 10.00-14.00, śr: 13.00-17.00, czw.:12.00-16.00).

Stałe zajęcia to Nauka Brydża sportowego (2h), Sztuka w filmie (emisja filmu i dyskusja prowadzona przez osobę pracującą także w Kinie pod Baranami 2h), Nowoczesność ułatwiająca życie (obsługa komputera, tableta i innych nowoczesnych urządzeń prowadzona przez technika informatyki, 2h), Zdrowszy Kręgosłup (rozgrzewka i ćwiczenia prowadzone przez fizjoterapeutkę 2h), Twoje Tai Chi (zajecia prowadzone przez mistrza tai chi stylu chen 4h), Muzyka i Taniec (zajecia prowadzone przez absolwentkę kierunku Musical Warszawskiej Akademii Muzycznej 2h), Domowa pielęgnacja skóry i ciała (zajecia prowadzone przez technika kosmetyki 2h), Zdrowsza Kuchnia (zajęcia prowadzone przez wolontariuszy i pracowników etatowych CONSENSUS 2h), Psychoedukacja i integracja z lokalną społecznością w celu rozwijanie współpracy międzypokoleniowej.

Rezultatami prowadzenia CAS jest: poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost aktywizacji i integracji osób starszych; ożywienie przestrzeni lokalnej, wzmacnianie więzi sąsiedzkich, integracja międzypokoleniowa, tworzenie i wspieranie sieci społecznych, wzrost poczucia bycia ważnym i potrzebnym; stworzenie sieci wzajemnej pomocy, rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej, dbałość o dobro wspólne, aktywizacja mieszkańców do podejmowania działań na rzecz dziedzictwa przyrodniczego oraz poprawy jakości życia w najbliższym sąsiedztwie (400 beneficjentów.).

CAS każdego roku angażuje się w co najmniej 5 bezpłatnych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miasta Krakowa lub inne instytucje działające w porozumieniu z Miastem.

Rejsy edukacyjne Seniorpedia.pl - Razem! Chętnie! Wzajemnie!

Rejsy edukacyjne statkiem połączone z poznawaniem historii Krakowa, z nauką o leczniczym wpływie muzyki i tańca, diety, aktywności fizycznej i społecznej oraz wartości integracji międzypokoleniowej i dziedzictwa kulturowego. Podczas postoju w Tyńcu ćwiczenia Tai Chi, Nordic Walking oraz zwiedzanie Opactwa oo Benedyktynów w Tyńcu (370 Beneficjentów).

W terminie 5-8 września 2023 obyły się pierwsze 4 rejsy. To 5 godzinna wycieczka z Przewodnikiem dla 100 osób, która łączy poznawanie Krakowa i jego okolic z perspektywy rzeki Wisły z warsztatami na temat dialogu międzypoleniowego, wartości uważnego kontaktu z naturą, leczniczego wpływu muzyki i tańca oraz życia zgodnego z modelem pozytywnego starzenia - wypełnionego aktywnością fizyczną, społeczną i umysłową oraz relacjami międzypokoleniowymi. W przypadku realizacji niniejszego zadania rejsy staną się możliwością prezentacji dziedzictwa kulturowego małopolski utrwalonego na fotografiach Adama Bujaka oraz możliwością przeprowadzenia części warsztatów opisanych w projekcie (dłuższe pozostanie w Tyńcu i tam zajęcia w plenerze i w Opactwie).

Rejs jest realizowany we współpracy z Komisja ds. Polityki Senioralnej Rady Dzielnicy V oraz z Centrum Żeglugi Wiślanej „Ster”. Zostały wpisane na listę wydarzeń Centrów Aktywności Seniorów w Krakowie.

 Kurs komputerowy dla osób starszych.

Kurs komputerowy dla Osób 60+ należących do społeczności zamieszkującej okolice placówki edukacyjnej. Realizowany jest już II Kurs.

Prowadzenie kursów dla osób60+ przez uczniów 7. i 8. klas szkół podstawowych. Spotkania dla 25 osób starszych (w zależności od ilości stanowisk) odbywają się w szkolnych salach informatycznych w ramach wolontariatu uczniów. Opiekę nad kursem sprawuje nauczyciel. Pomocnikami są wolontariusze CONSENSUS. Odbiorcami kursu są osoby starsze zamieszkujące okolice szkoły. Kurs trwa 7. miesięcy co ułatwia nawiązanie międzypokoleniowych, długotrwałych przyjaźni (70 Beneficjentów)

Przygotowując uczniów do pomocy osobom starszym przeprowadzamy edukację do późnej dorosłości z symulatorem GERT. Dzięki temu Uczniom Mentorom łatwiej jest nawiązać relacje ze swoimi kursantami – osobami 60+. Najstarsza kursantka miała dotąd 83 lata.

Inicjatywa przeprowadzania kursu jest wynikiem realizacji przez CONSENSUS zadania „Chętnie pomagam” Promocja i koordynacja wolontariatu 2022 realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego. Symulator starości GERT został zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego podobnie jak opracowanie Lekcji edukującej do późnej dorosłości i wolontariatu oraz powstania filmu z symulatorem starości GERT pn „My, kilkudziesięcioletni”. Kurs jest kontynuowany ze środków własnych CONSENSUS i pracy społecznej.

Organizacja kursu komputerowego została oceniona jako wartościowa zarówno dla osób starszych jak i dla młodzieży. Nauczyciele i rodzice wskazują, że trwający siedem miesięcy kontakt dzieci z osobami starszymi wpłynął pozytywnie na ich hierarchię wartości i zachowanie. Dzięki kursowi zmniejsza się stopień wykluczenia cyfrowego osób starszych, ale też skala niechęci do osób starszych i starości (ageizm) oraz wzrasta stopień empatii i edukacji do późnej dorosłości. Zwiększenie kompetencji cyfrowych osób starszych zmniejsza ryzyko wykluczenia.

Zostaw recenzję

Nie przydatne
Bardzo przydatne

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Consensus

Kolekcja Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Consensus